Blodtrycksrelaterad yrsel

Yrsel p g a blodtrycksförändringar

 Övriga störningar orsakar 25% av all yrsel Yrsel p g a förändrat blodtryck

2017 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

Förändringar i blodtrycket ger yrsel. Yrsel kan uppkomma både om blodtrycket är för högt som när det är för lågt. Framförallt vid lågt blodtryck kan en svimnings- och svartnandekänsla uppkomma.

Hjärnans funktion är beroende av en jämn tillgång till syre. Syresatt blod når hjärnan genom sammanlagt fyra grova kärl till huvudet. Regleringen av huvudets blodtryck är helt automatisk.

Hypotoni_ger_yrsel_YrselcenterMen om blodtrycket i kroppen sjunker eller blodcirkulationen till hjärnan tillfälligt försämras kan yrsel uppkomma. Ofta beskrivs den som en ”svimningskänsla” eller att ”det svartnar för ögonen”. Om syrebristen varar under flera minuter kan den leda fram till medvetslöshet ”svimning”.

Det finns många sjukdomstillstånd som leder till ett så lågt medelblodtryck att yrsel uppkommer.

 

T e x biverkningar av droger och läkemedel, lung- och hjärtsjukdomar, hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtrytmrubbningar, svåra allergiska reaktioner, stora kroppsblödningar, brännskador, störningar i ämnesomsättningen och blodförgiftning.

 

”Svimning” Synkope

Synkope2_YrselcenterAtt svimma och förlora medvetandet en kort stund är en vanlig orsak till kontakt med sjukvården. Svimning eller känslan att nästan ha svimmat sägs stå för en procent av alla besök på en akutmottagning. En sådan upplevelse är för de flesta mycket dramatisk. Den föregås ofta av en känsla av yrsel, kallsvett och illamående. Ibland förekommer även kramper i samband med svimning. Återhämtningen sker ofta snabbt.

Det finns flera anledningar till svimning. Känslomässig stress, upplevelsen av smärta och oro i samband med obehagliga situationer eller att helt enkelt ha stått stilla i upprätt läge är vanliga orsaker. Att svimma i samband med en obehaglig blodprovstagning är inte ovanlig hos tonåringar.

Snabb och ytlig andning s k hyperventialtion förekommer ofta i samband med ångesttillstånd till exempel i samband med panikångestattacker. En stunds hyperventilation påverkar blodets surhetsgrad och kan leda till omtöckningskänsla och svimning.

Slag över de känsliga halskärlen, störningar i det nervsystem som reglerar blodkärlens vidd eller störningar i hjärtats pumpförmåga är andra och mindre vanliga orsaker till svimning och yrsel. En  utredning på en akutmottagning fokuserar ofta kring om störningar i hjärtats pumpförmåga kan ha utöst svimningen.

Att stå stilla under lång tid kan leda till ortostatism

Även att stå helt stilla under längre tid utan möjlighet att röra benen kan ge upphov till en cirkulationskollaps så att man svimmar av en stund.

 

 

 

Yrsel och svimning pga av hjärtfel utreds med EKG, arbets-prov och ultraljud av hjärtat hos läkare specialiserad på hjärtsjukdomar s k kardiologläkare.

Förebyggande åtgärder mot att svimma vid plötsligt lågt blodtryck

Råd vid plötsligt blodtrycksfall

 

Råd vid plötsligt blodtrycksfall yrsel