Godartad lägesyrsel p g a störningar i båggångens känselspröt

 

Godartad lägesyrsel p g a störning av känselsprötet cupulan

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter En variant av kristallsjuka som sällan diagnostiseras i sjukvården

2017 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

Sammanfattning: Denna variant av kristallsjuka beror på att en av båggångarnas känselspröt förändrat sin specifika vikt mot den vätska som omger den. Symtomen varierar från tydliga lägesrelaterade yrselattacker till enbart diffus yrselkänsla. Även små huvudrörelser i olika plan får känselsprötet att falla omkull och skicka felsignaler till hjärnan. Tillståndet kan uppkomma genom att lossnade partiklar från hinnsäcken hänger sig fast på ett känselspröt. Men teoretiska förklaringsmodeller talar för att tillståndet även kan uppkomma i samband med att man dricker alkohol. Eller p g a åldersförändringar i känselsprötets vävnad.

Denna yrselstörning förblir oftast oupptäckt i sjukvården eftersom diagnostiken kräver en van undersökare med tillgång videonystagmoskopi VNS. När man har tagit reda på vilket öra som är det drabbade kan man tillståndet behandlas på flera olika sätt.

Så fungerar det normalt

Människan är utrustad med två balansorgan. Varje balansorgan består av tre båggångarna som är orienterade i tre plan. De ger information till hjärnan om hur huvudet rör sig i tre olika dimensioner.

Båggångarna är vätskefyllda. I varje båggång finns ett litet hålrum med ett känselspröt, båggångsreceptor eller cupula. Känselsprötet kan liknas vid en svängdörr som känner av hur båggångsvätskan accelereras mot eller ifrån den i samband med alla huvudrörelser. Vid en huvudrörelse ändras trycket i vätskan mot känselsprötet och då böjs det framåt eller bakåt. Känselsprötets rörelser registreras av nervceller s k hårceller. Hårcellerna gör om informationen till elektriska signaler som sänds till hjärnan via balansnerven.

 

Imponerande känsligt system

baggangssystemet_Yrselcenter2016

Känselspröten i de två balansorganen arbetar parvis. T e x innebär en huvudrörelse åt höger att vätsketrycket ökar mot känselsprötet i den mellersta båggången i höger balansorgan. Signalimpulsen till hjärnan kommer därför att öka från detta känselspröt.

Samtidigt minskar vätsketrycket mot  känselsprötet i mellersta båggången i vänster balansorgan, detta medför en motsvarande signalminskning.

Balansorganets_baggangar_Yrselcenter

Från sammanlagt sex båggångskänselspröt får hjärnan ständig information om hur huvudet hålls och hur det accelereras i olika plan. På detta sätt blir vi medvetna om våra dagliga huvudrörelser.

Signalskillnaderna förstärks med faktorn fyra. D v s signalerna från de stimulerade känselspröten är fyra gånger större än signalerna från de känselspröten som inte stimuleras. På så sätt blir det tydligt för hjärnan i vilka plan och åt vilket håll huvudet rör sig åt.

 

 

Systemet bygger på en noggrann kalibrering av signalerna i detta kraft-parallelogram. Det är verkligen ett imponerande känsligt signalsystem. Tyvärr är det inte perfekt. Även små fel i systemet kommer snabbt ge upphov till kaotisk information. Om ett av dessa sex känselspröt plötsligt levererar felaktig information till hjärnan uppkommer en informationskonflikt som leder till upplevelsen yrsel.

Om ett känselspröt plötsligt skickar häftiga och ovana impulser till hjärnan leder detta till känsla av yrsel, ostadighet och illamående.

Vad är kristallsjuka p g a störning i ett känselspröt

Denna variant av Godartad lägesyrsel beror på att ett av de sammanlagt sex känselspröten har blivit tyngre än den omgivande vätskan.

Man föreställer sig att känselsprötet blivit kraftigt nedtyngd av lösa partiklar som fastnat på det. Håller man huvudet helt stilla i vissa positioner kan känselsprötet balansera och hålla sig upprätt trots sin ökade tyngd. Men i samband med även små huvudrörelse påverkas det av tyngdlagen och faller hjälplöst omkull åt ena sidan. När det faller omkull generas en intensiv felsignal till hjärnan.

tulpanerJohan Bergenius har liknat denna störning vid en tulpan vars stjälk har börjat vissna. I ett visst läge med blomkronan precis ovanför den vissna stjälken kan den fås att balansera upprätt men i övriga positioner faller den tunga kronan hjälplöst åt någon sida.

 

 

 

Denna störning upptäcks oftast i känselsprötet i den mellersta och i den bakre båggången.

Patienter med ett tungt känselspröt i den mellersta båggången mår oftast bäst när de sitter upp och håller huvudet lätt framåtböjt eller på rygg utan den minsta sidovridning åt något håll. I dessa kroppspositioner balanserar känselsprötet i upprätt läge och skickar inga felaktiga signaler till hjärnan.

Så fort den drabbade lutar huvudet bara några få grader framåt, bakåt eller åt sidorna, faller det nedtyngda känselsprötet omkull med en yrselgivande felimpuls till hjärnan som följd.

Till skillnad från tillstånden med lösa partiklar i båggången upphör inte yrseln inom 5-15 sekunder utan upphör först när den drabbade åter hittat ett sätt att hålla huvudet där känselsprötet balanserar i en upprätt position.

Cupulolithiasis_Yrselcenter

Vad är orsaken

En etablerad teori utgår från att balanskristaller har lossnat från sin ursprungliga plats i hinnsäcken och sedan ansamlats på ett känselspröt. (Schuknecht 1969)

Det är inte ovanligt med tillstånd med både lösa partiklar i båggången och där det samtidigt finns tecken på att partiklar har fastnat på känselsprötet i samma båggång.

Störningar där båggångarnas känselspröt ter sig tyngre än den omgivande båggångsvätskan uppkommer också flera timmar efter det man druckit alkohol. Detta tillstånd har kunnat bevisats i flera vetenskapliga undersökningar. Det talar för att det kan finnas flera orsaker som påverkar känselspröten att få en annan specifik vikt än den vätska som omger dem.

Vad är symtomen

Insjuknandet kan vara dramatiskt med tydliga upplevelser av lägeskopplade yrselattacker. Ofta kan det räcka med även små huvudrörelser i sidled för att utlösa symtomen. En del patienter kan även uppleva hur karusellyrseln byter riktning beroende på åt vilket håll de ändrar huvudets läge.

Men insjuknandet kan också domineras mer av en mer diffus känsla av generell ostadighet och en samtidig känsla för att huvudrörelser i vissa lägen försämrar distinkt. Gångstörningar och illamående och kräkningar kan vara mer eller mindre framträdande. Det är vanligt med en känsla av att ögonens fokuseringsförmåga är rubbad.

Hos många drabbade klingar symtomen av inom fyra till fem dygn. Känselsprötet tycks då ha återfått sitt normala sätt att röra sig igen.

Symtom som kraftig huvudvärk, förlamningar, känselbortfall, dubbelseende, svårigheter att svälja eller tala eller ensidiga hörselfenomen förekommer inte samtidigt.

Hur kan tillståndet diagnostiseras

För att kunna diagnostisera denna variant av godartad lägesyrsel krävs en kartläggning av ögonens ofrivilliga rörelser s k nystagmus i samband med provokationer av huvudrörelser i olika plan.

I praktiken krävs en undersökning med videonystagmoskopi VNS och en van undersökare som kan tolka ögonrörelserna.

Vad är behandlingen

Alternativ 1 för störningar i mellersta båggångens känselspröt är att först utföra en s k konverteringsbehandling enligt Gufoni-Appiani (2005). En lyckad manöver kan få de fastsittande partiklarna att släppa från känselsprötet. Istället kommer de att röra sig fritt i den mellersta båggången. Tillståndet har därmed konverterats till Kristallsjuka p g a lösa partiklar i mellersta båggången.

När konverteringen har utförts kan sedan de lösa kristallerna behandlas med Barbequerotation eller med en Gufonimanöver. Ibland kan bägge behandlingar utföras under en enda konsultation. I vissa fall får man återkomma till ett återbesök någon dag senare eller genomföra den andra delbehandlingen själv hemma.

Alternativ 2 för mellersta båggången är s k FPP Forced prolonged positioning (Vanucci). Det innebär att man vilar liggande under längre tid enbart på den friska sidan för att de lösa partiklarna lättare ska släppa från känselsprötet med tyngdlagens hjälp. Nattetid kan man sova iklädd en rymlig skjorta och stoppa en kudde i ryggen innanför skjortan. Då förebyggs oavsiktliga kroppsvändningar åt den sjuka sidan, även under sömnen. Behandlingen rekommenderas i minst 12 timmar.

Bägge behandlingsstrategier har rapporterats ha god effekt.

Lättare för hjärnan att kompensera felimpulsen vid längre skov

Vid kristallsjuka p g a lösa partiklar i en båggång uppkommer olika plötsliga kaotiska signaler i samband med huvudets rörelser. Eftersom partiklarna rör sig olika lång väg och med olika hastighet vid olika huvudrörelser blir felsignalerna alltid olika och unika. Det har hjärnan svårt att vänja sig vid och svårt att kompensera för.

Vid störningar i känselspröten är felsignalen däremot linjär och likadan oavsett om huvudet rörs mycket eller lite. Felsignalen är ju relaterad till att känselsprötet tippar omkull och att det förblir så tills man vrider huvudet åt det andra hållet igen. Vid längre skov med tung störning i ett känselspröt tycks symtomen kunna minska över tid p g a hjärnans förmåga att vänja sig och att kompensera den återkommande likadana felimpulsen.

Var får man hjälp

Utrustningen VNS och kunskapen om att analysera ofrivilliga ögonrörelser nystagmus finns oftast hos läkare som är specialister i öron-näsa-halssjukdomar eller i hörsel- och balansrubbningar.

 

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Varianter av störningar i båggångens känselspröt

2016 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

Cupulolithiasis_tung känselsprötsstörning_Kristallsjuka

Informationen ovan beskriver ett tillstånd när ett känselspröt blivit tyngre än omgivande vätska. Tillståndet kan framkallas av tunga kristaller som lossnat från andra platser i balansorganet.

Men samma tillstånd har i vetenskapliga undersökningar också sett sex till åtta timmar efter alkoholintag. Det talar för att flera olika mekanismer kan leda till förändringar av känselsprötens specifika vikt.

Tunga känselsprötsförändringar tros även kunna uppstå av åldrande i känselsprötets vävnad.

 

Kristallsjuka p g a lätt känselspröt

2015 Tatjana Tomanovic leg läkare spec Hörsel- och balanssjukdomar. Medicine doktor

På en specialiserade yrselmottagning ser man också tillstånd som ter sig som motsatsen, d v s att känselsprötet har blivit lättare än omgivande vätska. Känselsprötet flyter då upp som en kork i vätskan eftersom den specifika vikten förändrats åt andra hållet.

Detta tillstånd är mindre utforskat än de tunga känselsprötsstörningarna. Lätta känselsprötsstörningar tycks kunna framkallas en till två timmar efter alkoholintag och troligen kan de också framkallas av sjukdomen migrän.

Min avhandling från 2014 beskriver närmare mekanismer kring lätta känselsprötsstörningar mer info