Läkemedelsutlöst yrsel

Lakemedels_utlost_yrsel_YrselcenterLakemedels_utlost_yrsel_Yrselcenter

Övriga störningar orsakar 25% av all yrsel Yrsel som beror på läkemedel

2017 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

Sammanfattning: Yrsel som beror på läkemedelsanvändning är vanligt. Symtomet yrsel är ospecifikt och för många läkemedel beskrivs yrsel som en vanlig biverkning. Yrseln kan också bero på att det läkemedel man använder har reagerat med ett annat läkemedel i läkemedelslistan s k interaktion.

Läkemedelsutlöst yrsel är vanliga hos äldre som dagligen intar flera olika läkemedel. Ett utsättningstest innebär att man slutar helt med det läkemedel som man misstänker ger yrsel, ett sådant test ska alltid göras i samråd med läkare.

Vad är det

Många läkemedel kan ge yrsel och ostadighetskänsla som biverkan. Yrselsymtom kan uppstå i samband med insättning av ett nytt läkemedel, när man slutar ta ett läkemedel efter en längre tids användning eller om man använder ett läkemedel i en för hög dos.

Även läkemedel som ska minska illamående, åksjuka och yrsel kan ge just yrselsymtom om de används under en längre tid.

Människor har olika tolerans för läkemedels biverkningar. Vi bryter ned och utsöndrar läkemedel i olika snabb takt. Ålder, doseringsstrategi, medelblodtryck, generell kroppskonstitution och hur njurar och lever fungerar är viktiga faktorer som styr toleransen för läkemedelsbiverkningar.

Om man intar flera olika läkemedel finns en risk att de kan påverka varandra s k interaktion. Interaktioner mellan flera läkemedel kan ge upphov till för höga doser av ett av läkemedlen och det leder till biverkningssymtom.

Yrselsymtom p g a biverkningar eller förgiftningstillstånd av läkemedel är särskilt vanligt hos äldre människor.

Vad är orsaken

Särskilt vanliga är biverkningarna hos läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet; läkemedel som påverkar hjärnans funktion. Men också läkemedel som ska förändrar kroppens medel-blodtryck.

Biverkningar med yrsel anges framförallt hos läkemedel i följande grupper:

 • De flesta hjärtmediciner, blodtrycks sänkande medel, vätskedrivande och medel mot kärlkramp.
 • Medel mot depressioner och psykoser. Lugnande medel och sömnmedel.
 • Medel mot inflammation och smärt stillande.
 • Medel mot epilepsi.
 • Medel mot Parkinsons sjukdom.
 • Starka antibiotika i höga doser och cellgifter ”cytostatika”.
 • Litiumsalt

Följande orsaksmekanismer som ger upphov till yrsel förmodas:

 • Störningar i balansorganens funktion.
 • Störningar av samordningen av balanssignalerna i lillhjärnan och i hjärnstam.
 • Störningar av kopplingen mellan ögonens rörelser och balansorganen.
 • Störningar i blodtrycksregleringen
 • Störningar i kroppens saltbalans

Hjärnan kan reagera med biverkningar på ny insatta mediciner framför allt under de första dagarna eller under den första veckan. Beroende på kroppens och hjärnans förmåga att anpassa sig till nya omständigheter kan man sedan ofta vänja sig vid ett nytt läkemedel och biverkningarna minskar eller försvinner helt.

Vad är symtomen

Diffus ostadighets- och osäkerhetskänsla.

Hörselnedsättning, öronsus, koordinationssvårigheter, balansproblem och plötsliga fall är vanligt. Ortostatism är en störning av blodtrycksregulationen. Det ger svartnande- och svimningskänslor i samband med uppresning från sittande till stående.

Typiskt för en läkemedelsbiverkan är att dessa symtom uppträder i anslutning till att man börjat använda ett nytt läkemedel som kroppen inte är van vid. Eller att symtomen uppträder då man börjat trappa ned ett läkemedel som kroppen varit van vid.

Vid läkemedelsutlöst yrsel är det inte vanligt med karusellyrselattacker.

Vad är behandlingen

I regel finns ju någon anledning till att man har fått medicinen. Boten ska dock inte vara värre än soten.

Om de misstänkta biverkningarna kvarstår efter flera dagars användning, bör man kontakta läkaren som ordinerade medicinen. En diskussion kan leda fram till att helt avstå från läkemedlet eller att byta till ett annat med likvärdig effekt.

Att personer som tar tio eller mer olika mediciner upplever yrsel är kanske inte så förvånande. Man bör i möjligaste mån försöka begränsa antalet läkemedel man använder kontinuerligt.

En övernitisk behandling av högt blodtryck hos äldre människor är ett vanligt exempel på läkemedelsutlöst yrsel.

Det är ett välkänt faktum att människor reagerar på helt olika sätt vid användning av läkemedel. Därför kan det löna sig att pröva olika preparat och utifrån de erfarenheterna man gör sedan välja det som ger bäst effekt med minst biverkningar.

En del läkemedelsbiverkningar är dosrelaterade d v s att halten läkemedel i kroppen minskas kommer också biverkningarna avta. För vissa läkemedel kan man göra koncentrationsmätningar med blodprov och styra doseringen därefter.

Var får man hjälp

För att bekräfta misstanken om att ett läkemedel gett upphov till yrselsymtom krävs en noggrann genomgång av sjukhistoria och läkemedelslista. Det kan ske hos husläkaren eller hos en farmaceut på ett apoteket.

Det kan finnas en poäng i att begränsa antalet läkarkontakter när det gäller förskrivning av läkemedel. Flera olika läkarkontakter kan leda till att man får flera läkemedel utskrivna och att ingen av förskrivarna har en riktig överblick. Ta med en uppdaterad läkemedelslista till nya läkarkontakter.

Diskutera alltid läkemedelsbiverkningar och eventuellt byte av medicinen med den läkare som först ordinerade den.