Multifaktoriell yrsel

Yrselns orsaker kan variera med tiden

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Övriga störningar orsakar 25% av all yrsel Psykiska störningar framförallt ångest och depression orsakar 25% av all yrsel Yrsel som har flera olika orsaker

2017 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

På www.yrsel.com presenteras olika sjukdomar som leder till upplevelsen yrsel. Man kan lätt få intrycket att det alltid är en enda orsak som förklarar symtomen hos en yrseldrabbad. Så är det sällan.

Arbete vid en specialiserad yrselklinik är mer utmanade än så. Yrsel är ett komplext tillstånd som ofta förändras över tid. Efter en noggrann utredning på en specialiserad yrselklinik framkommer inte sällan flera orsaker som förklarar de upplevda symtomen. Det gäller framför yrseltillstånd som pågått en längre tid. En del yrselorsaker kan ses som huvudsakliga medan andra kan anses ha en bidragande orsak till yrseln.

En första yrselorsak kan ersättas av andra

En tid efter insjuknandet med yrsel kan de ursprungliga yrselsymtomen komma att upprätthållas av en blandning av andra sekundära fysiska- och psykiska orsaker. Det är också vanligt att en skada i ett balansorgan med tiden ger upphov till andra störningar från samma balansorgan. Ett skadat inneröra kan först ge upphov till enbart hörselsymtom. Men efter en tid kan störningen börja påverka även balansorganet och man utvecklar yrselsymtom. Eller så är utvecklingen tvärtom, först uppkommer yrsel och först senare utvecklas även hörselnedsättning och tinnitus från samma öra.

 

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter →Psykiska störningar framförallt ångest och depression orsakar 25% av all yrsel →Övriga störningar orsakar 25% av all yrsel

Ett typiskt förlopp vid multifaktoriell yrsel är att yrseln börjar med en fysisk störning i balanssystemet. För att sedan ge följdsymtom från psyket eller yrselmekanismer från ”övriga orsaker som ger yrsel”. Här presenteras några illustrerande patientfall från Yrselcenters mottagningar.

 

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Psykiska störningar framförallt ångest och depression orsakar 25% av all yrsel Övriga störningar orsakar 25% av all yrsel Godartad lägesyrsel →Fobisk yrsel →Nackbesvär →Kronisk yrsel

Multifaktoriell_yrsel_BPPV_YrselcenterEn patient med första skovet av Godartad lägesyrsel / Kristallsjukan utvecklar stark sekundär oro Öronångest och hon vågar inte längre ligga raklång i sängen. För att till varje pris undvika risken för nya yrselattacker tillbringar hon nätterna halvsittande i sängen, Sömnstörningen bidrar i sig till en daglig ostadighetskänsla. Hon slutar helt att göra normala huvudrörelser eftersom det ökar yrseln. Inom ett dygn utvecklar hon därför dessutom värkande och spända nackmuskler. Och även Spända nackmuskler har föreslagits kunna bidra till en yrselkänsla.

 

När kristallsjukan efter några dagar läkt ut av sig själv, är det istället den dagliga skräcken för yrsel, tröttheten och oförmågan att göra normala huvudrörelser som upprätthåller en känsla av ständig yrsel s k Fobisk yrsel. Inom sjukvården uppfattas dessa patienter ofta som Kronisk yrsel.

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. YrselcenterPsykiska störningar framförallt ångest och depression orsakar 25% av all yrsel Övriga störningar orsakar 25% av all yrsel Psykiska störningar framförallt ångest och depression orsakar 25% av all yrsel Menieres sjukdom →Godartad lägesyrsel →Dekompensation →Visuell yrsel →Fobisk yrsel

Multifaktoriell_yrsel05_Yrselcenter

En patient med spontana yrselattacker p g a Menieres sjukdom utvecklar även perioder med lägesrelaterade yrselattacker, en helt annan slags yrsel.

Efter några månader med återkommande Meniereyrselattacker börjar funktionen i det sjuka balansorganet att avta och försämras permanent. Det medför ett tillstånd med olika starka balansorgan och medför perioder av diffus yrsel och ostadighet i samband med trötthet och stress. Perioderna kan förklaras av hjärnans nedsatta kompensation för de osymmetriska balansimpulserna.

Efter en flera genomlevda spontana yrselattacker börjar hjärnan misstro de nyckfulla balansimpulserna och väljer att hellre använda synen för den huvudsakliga balansorienteringen, följden blir att röriga synintryck som tidigare upplevts hanterbara kan komma att ge påtaglig yrsel s k Visuell yrsel.

Om den yrseldrabbade har en ordningssam kontrollbejakande personlighet med låg tolerans för alla dessa dagliga kontrollförluster utvecklas med tiden psykologiska faktorer med strategier att undvika situationer där yrseln ökar s k Fobisk ångest. I uttalade fall leder tillståndet till att man blir hindrad från ett normalt liv med sociala aktiviteter. Ökande ångest ger ofta en sömnstörning med nattliga uppvaknanden, det ger ökad trötthet och ökar därmed den dagliga yrselupplevelsen.

 

Övriga störningar orsakar 25% av all yrsel Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Migränyrsel →Godartad lägesyrsel →Menieres sjukdom

Multifaktoriell_yrsel04_YrselcenterEn patient med många års migränsjukdom med huvudvärk som huvudsymtom förbättras från denna. Istället börjar hon att utveckla återkommande yrselsymtom men helt utan huvudvärk s k Migränrelaterad yrsel ”migränaura utan huvudvärk”. Några månader senare kan hennes återkommande lägesrelaterade yrselsymtom varken tillordnas migränsjukdomen eller en störning i ett öra. Men ett återbesök senare går det att påvisa typisk Godartad lägesyrsel.

 

 

Ett och halvt år senare börjar hon utveckla spontana attacker med yrsel och samtidiga hörselsymtom från vänster öra. När hörseln inte förbättras mellan yrselattackerna blir det uppenbart att hon utvecklat Menieres sjukdom.

En koppling mellan migrän och Menieres sjukdom är vanlig. Man kan säga att migränsjukdomen byter kläder, från att vara huvudvärks-sjukdom till att bli en yrsel-sjukdom.

 

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. YrselcenterPsykiska störningar framförallt ångest och depression orsakar 25% av all yrsel Psykiska störningar framförallt ångest och depression orsakar 25% av all yrsel Övriga störningar orsakar 25% av all yrsel Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Vestibularisneurit  →Dekompensation →Otogen ångest →Visuell yrsel →Godartad lägesyrsel

Många orsaker till yrsel efter vestibularisneurit_YrselcenterKomplicerade förlopp efter Vestibularisneurit kan ge en mängd olika störningar som var och en för sig ger upphov till en känsla av yrsel. I samband med stress och trötthet uppstår perioder med De-kompensationsyrsel. Oro och sömnstörning upprätthåller en ständig yrselkänsla. Minne och koncentration påverkas, s k Kognitiva störningar. Hjärnan slutar att lita på balansorganens opålitliga impulser utan börjar orientera balansfunktionen mest med synen, det ger situationsutlöst Visuellt utlöst yrsel. Nackbesvär uppstår eftersom huvudrörelser känns obehagliga och undviks. I efterloppet av vestibularisneurit är det mycket vanligt att utveckla skov av Godartad lägesyrsel.

 

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. YrselcenterÖvriga störningar orsakar 25% av all yrselPsykiska störningar framförallt ångest och depression orsakar 25% av all yrsel Multifaktoriell åldersyrsel

Yrsel hos äldre människor har nästan alltid flera samtidiga orsaker. Bara genom att analysera och rangordna de olika orsakerna går det att erbjuda en riktad behandling. Mer info klicka här.

 

 

Yrselcenter bedömer multifaktoriell yrsel

Kartläggning av yrselorsaker

2017 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

Att bedöma människor som lider av yrsel kan vara väldigt utmanande. Särskilt om yrseln pågått en längre tid. Och om bedömning måste ske under en begränsad tid. Och om inte alla avgörande informationer om patientens besvär kommer fram under konsultationen.

Yrselcenters målsättning är att under en enda 40-minuters konsultation identifiera vad den yrseldrabbade lider av och att skapa ett sammanhang kring den eller de orsaker som utlöst yrseln.

För att en behandling ska bli framgångsrik bör den fokusera på den eller de aktuella yrselorsakerna. Bara för att man tidigare diagnostiserats med en viss yrselsjukdom är det alltså inte alltid just den som ska behandlas.

Först när de olika yrselorsakerna kartlagts och rangordnats kan man börja diskutera en riktad behandling. I regel bör den inriktas mot det som patienten plågas mest av. Dessutom brukar det kännas bra för en yrseldrabbad att få en känsla av sammanhangen, det ökar kontrollen över yrseln.

 

foljerorelsetest_yrselcenterHur beskriver man sin yrsel på ett strukturerad sätt?

Att kartlägga störningar i balanssystemet kräver särskild teknisk utrustning. En undersökning på balanslaboratorium är ett tidseffektivt sätt att kartlägga nervimpulser i balansorganen, ögonens motorik och i det centrala balanssystemet. En sådan undersökning kan bekräfta eller utesluta vanliga och ovanliga yrselstörningar.

För att kunna samla så mycket information som möjligt om den drabbades besvär uppmanar Yrselcenter sina patienter att förbereda en strukturerad presentation redan före mottagningsbesöket. T e x genom att använda en yrseldagbok.