Nackutlöst yrsel

nacksmartanackutlost_yrsel_YCnackutlost_yrsel2_YC

Övriga störningar orsakar 25% av all yrsel Cervikal yrsel / Cervikogen yrsel / Yrsel p g a nackmuskelbesvär

2017 Mikael Karlberg leg läkare spec ÖNH sjukdomar. Docent

Vad är det

Yrsel av ostadighetskaraktär utlöst av en förmodad störning i nackens led- och muskelsinne. 

Vad är orsaken

Nackens muskler och leder är mycket rikligt försedda med känselkroppar s.k. proprioceptorer, som känner av musklernas spänning och ledernas läge. Proprioceptionen är led- och muskelsinnet, som informerar centrala nervsystemet om lemmarnas inbördes positioner och rörelser. Av alla muskler i kroppen är de djupa musklerna kring nackryggraden de som har den högsta tätheten av muskelsinnesreceptorer, s.k. muskelspolar. Den troliga orsaken till detta är att informationen från nackens led- och muskelsinne behövs för att ge referenssignaler till balanssinnet om huvudets läge i förhållande till bålen. Denna information är nödvändig för att balansreflexerna från balansorganen i inneröronen ska fungera perfekt.

Vid nackutlöst yrsel tänker man sig att skador, belastningar och spänningar i nacken ger en störning av informationen från nackens proprioceptorer. När denna felaktiga information ska jämföras med informationen från balansorganen leder det till ett sensoriskt fel och yrsel uppstår. Tillståndet är omtvistat och det finns inga test som kan bevisa att yrsel beror på en störning eller skada i nacken.

Vad är symtomen

Nacksmärtor, ofta med muskelömhet, och samtidig yrsel. Nackbesvären ska ha börjat innan yrseln uppstår. I annat fall är det mer sannolikt att nackproblemen är en följd av yrseln. Nackutlöst yrsel är av ostadighetskaraktär med en känsla av att man har dålig balans och tar snedsteg. Om man har tydlig karusellyrsel (vertigo) är det inte sannolikt att orsaken sitter i nacken utan snarare i innerörats balansorgan.

Det finns tyvärr inga test som säkert kan visa att yrsel beror på en störning i nacken. En noggrann utredning för att utesluta andra tänkbara orsaker till yrsel måste göras. Muskelspänningar i nacken med åtföljande muskelvärk komplicerar ofta andra yrselsjukdomar.

Vad är behandlingen

All behandling som minskar nackbesvären och smärtan minskar sannolikt också yrseln. Framförallt är det sjukgymnastisk behandling som kommer ifråga. Om nackbesvär har uppstått som en följd av annan yrselsjukdom måste både nacken och den andra yrselsjukdomen behandlas.

Var får man hjälp

I första hand hos familje- eller distriktsläkare. Ofta behövs remiss till öronläkare eller neurolog för utredning om en yrselsjukdom föreligger.

 

 

nackutlost_yrsel3_YCnacksmarta

 

Övriga störningar orsakar 25% av all yrsel ”Nackutlöst yrsel”

2016 Krister Brantberg leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar. Professor

Vad är det

Omdiskuterat tillstånd med ostadighet och lättare balanspåverkan p g a spänning och värk i nackmuskulaturen.

Vad är orsaken

Balansorganen i öronen känner av huvudets rörelser och position. Om t.ex. balansorganen registrerar att vi faller framåt kan det vara rationellt att sätta fram en fot för att stoppa upp fallet. Men detta handlande är inte rationellt om huvudet är vridet åt sidan i förhållande till kroppen.

Med andra ord, för att kunna korrigera för rörelser och hålla balansen måste vi också ha information om huvudets rörelser och position i förhållande till kroppen. I nackmuskulaturen finns rikligt med känselkroppar som känner av musklernas spänning. Om vi vrider huvudet åt vänster spänner vi nackmusklerna på vänster sida samtidigt som nackmusklerna på höger sida slappnas av. Tack vare känselkropparna i musklerna kan vi registrera skillnaden i muskelspänning mellan vänster och höger sida och därmed registrera att huvudet vreds åt vänster i förhållande till kroppen. Därmed har vi bra underlag för nödvändiga kompenserande kroppsrörelser i syfte att ”hålla balansen”.

Tanken med diagnosen ”Nackutlöst yrsel” är att känselkropparna p g a kronisk muskelspänning och kronisk muskelvärk skulle sända felaktiga signaler om kroppsrörelser och kroppsposition. Man tänker sig att detta skulle kunna leda till ostadighet och lättare balanspåverkan. Numera är dock de flesta yrselläkare överens om att nackmuskelvärk/-spänning inte framkallar karusellyrsel.

Problemet med diagnosen ”Nackutlöst yrsel” är att det inte finns ett etablerat test för att säkerställa diagnosen. Ett annat problem är att många tillstånd framkallar såväl yrsel från balansorgan som nackspänning/nackvärk, t.ex. skallskada och pisksnärtsskada.

Ytterligare ett problem med att rätt diagnostisera ”Nackutlöst yrsel” är att det är mycket vanligt med nackspänning/nackvärk vid balansorganstörningar, eftersom patienterna (omedvetet) börja spänna nackmusklerna i syfte att hålla huvudet så stilla som möjligt och därmed minska yrselupplevandet.

Vilka är symtomen

Ostadighetskänsla och lätt balansförsämring i kombination med nackspänning och nackvärk.

Vad är behandlingen

Sjukgymnastisk behandling i syfte att minska nackspänningen och nackvärken.

Var får man hjälp

Husläkare bedömer behov av eventuell vidare medicinsk utredning och sjukgymnast hjälper sedan till med behandlingen.

 

Olika_orsaker_till_yrsel_efter_Kristallsjuka_Yrselcenter

Många med yrsel får ännu mer yrsel av huvudrörelser och undviker därför normala huvudrörelser. Det leder i sin tur ofta snabbt vidare till stela och ömmande nackmuskler. Om vårdgivaren enbart fokuserar på det mest uppenbara vid kroppsundersökningen, de stela nackmusklerna, finns en risk att både behandlingen av kristallsjukan Godartad lägesyrsel och av ångesten uteblir hos denna patent.

De egentliga yrselorsakerna kan missas om vårdgivaren bara fokuserar på nackbesvären

2016 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

En mängd nackmuskler spänner mellan huvudet, skulderbladen och kotpelaren. Nackmusklerna sänder information om huvudets position i relation till resten av kroppen och är därmed en del av människans balanssystem. Att spända och stela nackmuskler skulle leda till yrsel är tänkbart men det saknas ännu undersökningar som kan påvisa detta.

Inom delar av sjukvården finns föreställningen att spända nack- och bettmuskler skulle vara den vanligaste orsaken till yrsel. Det kan komma av en feltolkning av begreppet spänningsyrsel som avsåg att beskriva psykisk spänning snarare än spänningar i muskler.

Nackbesvär hos yrselpatienter är mycket vanliga. Eftersom nästan alla yrseltillstånd förvärras av huvudrörelser tenderar den drabbade att undvika normala huvudrörelser. Det leder snabbt till stelhet och smärta i nackmusklerna.

Vårdgivare som inte alls undersöker balanssystemets impulser riskerar att missa de kända och vanliga orsakerna till yrsel. Istället kan de komma att fokuserara på det enda deras undersökningen kunde påvisa, upptäckten av stela nackmusklerna. Istället för utredning och behandling av den egentliga yrselorsaken behandlas bara de sekundära nackmuskelbesvären

För de som plågas av både yrsel och nackbesvär kan en behandling hos sjukgymnast eller naprapat rekommenderas då den ofta upplevs välgörande. Spända nackmuskler och nackbesvär får dock tills vidare anses vara en kontroversiell orsak till yrsel.