Akustikusneurinom

Patientfall 19. Akustikusneurinom

2016 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

Anna-Lena har sedan omkring ett år upplevt att hörseln på vänster öra blivit successivt sämre. Emellanåt har hon märkt ett skrapande-susande ljud i örat. Sista tiden har hon dessutom känt sig ostadig på ett diffust sätt, hon måste ta snedsteg ibland när hon går och det har även omgivningen påpekat för henne. I samband med snabba huvudrörelser kan hon uppleva att det gungar till någon sekund.

Nu har hon remitterats från en öronläkare till yrselmottagningen. Hörseln vänster öra har försämrats ytterligare den senaste månaden. Hon har svårt att urskilja vad som sägs med vänster öra och därför fått byta telefonöra till det högra. Susljudet från örat är permanent och irriterar henne i tysta miljöer, t e x när hon ska somna. Hon har en diffus tryckkänsla runt örat men har inte känt någon huvudvärk.

Öronläkaren undersökte trumhinnorna, hennes ögonrörelser och olika neurologiska tester, allt detta utföll normalt.

 

Hörselkrvar_Akustikusneurinom_vänsterPå Yrselcenter genomförs flera olika tester: Ett hörselprov för ton-signaler kan påvisa ett djupt hack i kurvan för några ljudfrekvenser på vänster öra.

Tal-hörselkurvan visar att hon har mycket svårt att särskilja ord-ljud med vänster öra.

 

 

Nedsatt_funktion_vänster-Balansorgan_VHIT_Yrselcenter

Utredningen med VHIT visar att signalerna från det vänstra balansorganet inte når hjärnan. Och att detta avbrott för balanssignaler måste ha varat under en längre tidsperiod.

Undersökningen med hjärnstams-hörselprov ABR mäter hastigheten för ljud i hennes bägge hörsel- och balansnerver. Det visar att ljudsignalerna tar normalt lång tid på högra sidan men går tydligt långsammare när de skickas genom den vänstra hörselnerven.

ABR_Yrselcenter_patologisk_vae

 

Hjärnstamshörselprov är en undersökning för utesluta eller bekräfta misstanken om störningar i  hörsel- och balansnerven. Mer info

 

Kommentar

Akustikusneurinom ”Godartad tumör på hörsel- o balansnerven” är en relativt ovanlig tumör som utgår från balansnervens nervisoleringsceller. Tumören är godartad. Med det menas att den inte sätter dottersvulster. Men däremot ger en tillväxande knuta trycksymtom på hörselnerven.

Hörselnerven mynnar ut under hjärnan, vid hjärnans stam och leder signalerna från både hörsel- och från balansorganet. Symtomen är ofta smygande och ökar med knutans tillväxt. Man räknar med ca 100 nya fall/ år i Sverige.

Efter upptäckt brukar man i många fall bara fortsätta att följa knutan med årliga röntgenundersökningar. Om knutan tillväxer kan det bli tal om att operera eller strålbehandla den.

För att säkert utesluta akustikusneurinom brukar öron- eller hörselläkare utreda vissa ensidiga hörselsymtom. Det görs med ton-hörselprov, tal-hörselprov, hjärnstams-hörselprov eller med en röntgenundersökning av hörsel- och balansnerven.

Magnetröntgen-undersökningen av Anna-Lenas vänstra hörselnerv visade en liten tumör som var ungefär 5 mm stor. Den har hittills inte fortsatt att växa men Anna-Lena kallas till kontroller med röntgenundersökningar varannat år. Med balansträning har hennes balanssymtom blivit hanterbara. Men hörselnedsättningen i vänster öra har hon fått vänja sig vid.

Mer om akustikusneurinom