Skallskador

Yrsel av skallskador

Skallskador -en vanlig orsak till yrsel

2017 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

Att slå i skallen är en mycket vanlig skada. Man kan slå i skallen mer eller mindre hårt. I samband med kraftigare skallskador mister man medvetandet för en stund, man brukar då tala om hjärnskakning.

Oavsett vilken typ av skallskada man ådragit sig, är yrsel ett vanligt symtom efteråt. Yrseln kan vara kortvarig och övergående, vara under en eller några veckor eller återkomma i skov under en längre period. I vissa fall påverkas patienter under lång tid och yrselsymtomen påverkar vardag och yrkesliv. Här listas flera orsaker till yrsel efter skallskador.

Yrselorsak_Balansorgan Godartad lägesyrsel Kristallsjuka

Kristallsjuka är en mycket vanlig orsak till yrsel och uppkommer särskilt ofta efter skallskador.

Oftast insjuknar man inom ett till två dygn efter skallskadan, allra oftast på morgonen eller natten. Det kan räcka med ett ganska lindrigt slag mot skallen. Även en natt i en skakig sovvagns-kupe eller vibrationer från en behandling med tandläkarborr kan vara utlösande.

Många drabbas av återkommande perioder med Godartad lägesyrsel.

Det finns flera olika varianter av kristall sjuka. Efter skallskador är det vanligast med kristallsjuka p g a lösa partiklar i den bakre eller mellersta båggången. Se mer här.

Yrselorsak_Balansorgan Skador i balansorganet

Chockvågor som fortplantas genom skallbenet mot ett av öronen kan ge upphov till skador av de känsliga balansorganen. Balansorganet består egentligen av fem olika del-organ: tre båggångar och två hinnsäckar. Ett av balansorganen kan skadas och förlora sin funktion helt eller bara delvis.

Om en båggång skadas kan ett tillstånd av skeva balanssignaler uppkoma. Ett liv med skeva balanssignaler kan ge varierande ostadighetskänslor. Läs mer om De-kompensation här.

Om kristallsystemet i hinnsäckarna skadas  kan olika perceptionsstörningar uppkomma. Det kan vara svårt att avgöra avstånd til golv och väggar, man kan ha en känsla av att gå på luftkuddar och huvudrörelser framkallar obehag och svårigheter att fokusera blicken.

Yrselorsak_Balansorgan Sprickor i örat

Om skallskadan ger upphov till en sprickbildning mellan den luftfyllda och den vätskefyllda delen av örat uppstår en s k Perilymfatisk fistel. Det kan ge olika yrsel- och hörselsymtom och även tryckutlösta yrselattacker. Typiska symtom är yrselattacker i anslutning till snytning, tunga lyft och vid krystning.

Vid oklara  yrseltillstånd som börjar i anslutning till en skallskada kan det vara bra att bli noga undersökt av yrselkunnig öronläkare för att utesluta att en fistelgång kan ha uppstått. Läs mer här.

Yrselorsak_Balansorgan Sprickor i skallbenet

En skallskada kan ge frakturer i skallbenet. En spricka genom skallbenets bas där inneröronen är inbäddade kallas Skallbasfraktur. En sådan fraktur kan skada hörselorgan eller hörsel- och balansnerven. Om balansnerven slits av på ena sidan uppkommer samma dramatiska symtom som vid ett plötsligt funktionsbortfall i ett balansorgan s k Vestibularisneurit. Se mer detaljerad beskrivning längre ned↓.

Yrselorsak_Balansorgan Aktivering av Superior Canal Dehiscence Syndrome

Balansorganen är inbäddade i skallben. Idag uppskattar man att 1-2 % av befolkningen kan ha ett tillstånd med uttunnad bentäckning över den översta delen av balansorganen. Defekten är medfödd och brukar hos de flesta inte ge några besvär.

I samband med skallskador kan den tunna benhinnan brista och då uppstår ett litet hål över ett av balansorganen. För bästa funktion måste balansorganen vara inbäddade i en tätande benmassa. Om ett hål uppkommer över en av balansorganens båggångar kommer tryckförändringar och även vissa ljud framkalla tvärdrag genom balansorganet. Tillståndet kan jämföras med ett hus med öppen portdörr där tvärdrag uppkommer eftersom ett takfönster på vinden står öppet. Tillståndet kallas därför också Tak-fönster syndrom. Krister Brantbergs information här.

Yrselorsak_Balansorgan Svullnads-reaktioner i innerörat

En skallskada kan i vissa fall ge upphov till en svullnadsprocess i ett av öronen. Denna reaktion tros kunna uppträda även lång tid efter skallskadan. Ibland uppträder tillståndet flera år efter skallskadan och därför har sambandet varit omdiskuterat. Läs mer om s k posttraumatisk endolymfatisk hydrops, Menieres sjukdom här.

Yrselorsak_ovrigt_YrselcenterYrselorsak_Psyke_Yrselcenter Multifaktoriell yrsel efter skallskador

I vissa fall av kan en yrselutredning utesluta skador på balans- organ och nerver. Yrselns orsaker ter sig snarare som en komplicerad blandning av generaliserad ångest, migränsjukdom och störningar i uppfattningsförmågan av omgivningen, störning i perceptionen.

Sådana tillstånd kallas ofta Post kommotionellt syndrom, Postcommotio syndrom. Det  är en sammanfattande term som beskriver störningar i hjärnans generella samordnande funktion efter en hjärnskakning. Man kan väl föreställa sig att en dator fungerar sämre efter det att man har tappat den i golvet.

Symtomen beskrivs ofta som trötthet, svårigheter med -varseblivning, -koncentration, -minne och -koordination.Generell oro och ljus- och ljudöverkänslighet kan ingå.

Hos de allra flesta patienter vara övergående inom 3 månader efter skallskadan men 10-20% av patienterna kan utveckla symtom längre än så.

 

Yrselorsak_ovrigt_Yrselcenter Hjärnstamsskador

I hjärnstammen finns flera centra för viktiga funktioner. En slag mot hjärnans stam kan ge upphov till många olika symtom b l a trötthet och ostadighetskänslor. Vid Whiplash-liknande våld mot huvudet har en tänjning av strukturer kring ryggmärgen, hjärnstammen och nacken diskuterats. Mekanismerna kring uppkomsten av yrsel efter whiplashskador är fortfarande inte klarlagd.

Länk? Whiplash(Landstinget Västra Götaland)

Yrselorsak_ovrigt_Yrselcenter Nackutlöst yrsel

Nackens muskler, leder och ledband är en viktig del av balanssystemet. Dessa mjukdeler kan skadas vid våld mot huvudet och mot nacken. Om det verkligen finns ett tillstånd som kan kallas nackutlöst yrsel är fortfarande kontroversiellt. Det saknas metoder som kan påvisa nackutlöst yrsel. Hos patienter som upplever både yrsel och samtidiga nacksmärtor brukar man dock rekommendera sjukgymnastik och rörelseövningar. Läs mer om Nackutlöst yrsel här.

.

 

Yrsel av skallskadorYrselorsak_Balansorgan Skallbasfraktur

2016 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

Vad är det

Innerörat består av hörselorganet snäckan och balansorganet. Innerörat ligger inbäddat i det s k klippbenet nära skallens bas. Man har ett inneröra på vardera sidan i skallbasen.

Vid kraftigt våld mot panna eller nacke kan en spricka i klippbenet uppstå. I sämsta fall kommer sprickbildningen gå rakt genom innerörat så att det skadas eller så att balans- och hörselnerven skadas. Även ansiktsnerven som löper i detta område kan skadas.

Vad är orsaken

Den vanligaste orsaken är olyckor då man slagit i huvudet mycket hårt. T e x trafikolyckor eller om man cyklat omkull och inte haft hjälm. I regel förlorar man medvetandet under en period i samband med att man slår i huvudet.

Vad är symtomen

Hjärnan om ges av en klar vätska s k liquor. Vätskan kan börja läcka ut genom näsa eller genom örat. Vätskan kan vara blodtillblandad. Vid stora skallskador kan blödningar uppkomma i olika deler av huvudet eller i hjärnan. Om blod ansamlas i det luftfyllda området bakom trumhinnan, mellanörat, kallas det hämatotympanon.

Plötslig hörselnedsättning från det skadade örat kan uppkomma av skador på hörselnerven eller hörselorganet. Det kan vara en måttlig hörselnedsättning eller dövhet. Ofta även ett ringande ljud i örat, tinnitus. Om hämatotympanon uppkommer på skadeörat uppkommer en måttlig hörselnedsättning p g a att trumhinna och hörselben inte kan vibrera som vanligt.

Skador på balansorganet eller balansnerven ger upphov till intensiv karusellyrsel, illamående och balansstörning med svårigheter att gå under några dagar. Därefter förbättras balansen gradvis.

I de fall ansiktsnerven skadas får man också en ensidig ansiktsförlamning.

Vad är behandlingen

Frakturen i skallbasen ben läker oftast ihop utan behandling. Ofta ges antibiotika för att förebygga infektioner. Komplicerade frakturer med läckage av hjärnvätska kan behöva tätas med operation på neurokirurgisk klinik. En avsliten ansiktsnerv kan behöva sys ihop. För skador i innerörat eller dess nerver finns idag inga etablerade behandlingsmetoder. Ett skadat inneröra medför ofta en bestående dövhet för detta öra.

När det gäller bortfallet av det skadade balansorganets impulssignalering är prognosen betydligt bättre. Hjärnan brukar lära sig att kompensera för detta. Inom en eller några veckor kan den lära sig att leva med impulssignaleringen enbart från det kvarvarande oskadade balansorganet, utan att balansförmågan påverkas. Läkningsmekanismerna kallas för kompensation och habituering och är desamma som för personer som drabbats av plötsligt ledningsavbrott i ena örats balansnerv, vestibularisneurit.

Hörcentral eller audionom kan utreda tillstånd med hörselnedsättning och prova ut hörhjälpmedel. En balans-sjukgymnast kan hjälpa till med träning av balansen.

Var får man hjälp

Diagnosen ställs i regel på akutmottagning, intensivvårdsavdelning eller hos specialist på öron- eller hörselklinik.