Transitorisk ischemisk attack TIA

Övriga störningar orsakar 25% av all yrsel Övergående syrebrist till hjärnan

ger upphov till yrsel men brukar då oftast ge även neurologiska symtom

2017 Anders Lundin leg läkare spec neurologi

Ett nedsatt blodflöde till hjärnan kan leda till vävnadsskador s k hjärninfarkt. Sådana skador ger nästan alltid upphov till neurologiska symtom samtidigt. När symtomen är övergående och försvinner inom 24 timmar brukar begreppet transitorisk ischemisk attackTIA användas. TIA är en viktig varningssignal och medför en ökad risk att insjukna med en manifest hjärninfarkt. En speciell form av TIA beror på en övergående syrebrist i näthinnan som ger en övergående blindhet på det ena ögat Amaurosis fugax.

Vid undersökning av plötslig yrsel finns flera tekniker för att särskilja de vanliga godartade yrselsjukdomarna från de få fall där yrseln beror på nedsatt blodflöde till hjärnan TIA eller stroke.

Vad är det

En plötslig och övergående syrebrist i hjärnan p g a en tillfällig propp i blodkärl. Proppen löses upp mycket snabbt och då går symtomen över snabbt.

Vilka är symtomen

Övergående

-fumlighet, försvagning, förlamning eller minskad känsel i en arm eller ett ben

-ansiktssnedhet, vanligast är snedhet i en mungipa

-svårigheter att tala eller svälja

-bortfall av synförmåga i halva synfältet eller med hela en ögat

-yrsel kan förekomma samtidigt

Kan yrsel bero på TIA?

Det är mycket ovanligt att TIA ger bara en känsla yrsel men inget av de ovanstående symtomen.

En amerikansk undersökning av 1666 patienter som sökte för bara yrsel vid en akutmottagning och som utreddes mycket noggrant, visade att 0,7% hade tecken på TIA eller stroke. Yrsel utan andra samtidiga neurologiska symtom ska alltså ses som ett godartat symtom. Sjukvårdens utmaning är att diagnostisera de få fall när yrsel utan neurologiska symtom beror på TIA eller stroke.

Vid misstanke om TIA eller stroke bör man omedelbart kontakta en akutmottagning. Alla oklara tillstånd med plötslig yrsel bör bedömas av läkare.