Vad beror yrsel på?

 

Yrseldiagnostik_Yrselcenter

Vad kan yrsel bero på?

2017 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

Yrsel kan ha väldigt många orsaker. Yrsel kan troligen bero på det mesta. Längst ned finns en lista på flera tänkbara orsaker, men listan gör inte anspråk på att vara fullständig.

Yrsel är för många människor skrämmande och upplevs ofta som något hotfullt. För de flesta drabbade är det viktigt att över huvudtaget få klarhet i vad som orsakar yrseln. En stor del av Yrselcenters verksamhet kretsar därför kring att diagnostisera orsakerna till den upplevda yrseln. Och att ge den yrseldrabbade kunskaper, verktyg och ett sammanhang kring de upplevda symtomen.

Yrselcenters webbplats

Yrselcenters webbplats rymmer inte alla orsaker till yrsel. Målsättningen är att beskriva de vanligaste orsakerna och att dessutom presentera ett urval av några mer ovanliga orsaker.

Vad beror yrsel alltså allra oftast på?

 

Vad beror yrsel oftast på?

Yrselorsaker_enligt_Kroenke2000

Den amerikanske öronläkaren Kurt Kroenke sammanställde år 2000 resultatet från de då viktigaste vetenskapliga studierna kring yrselorsaker. Hans sammanställning kunde relatera orsakerna till yrsel till tre grundläggande områden.

Orsakerna till Yrsel är..

orange i över 50% störningar i balansorganen eller dess förbindelser med hjärnan

blue i 25% störningar i psyket

red i 25% på något annat

 

Många av världens yrselläkare och även Yrselcenters undersökare känner igen sig i denna beskrivning av yrselorsaker. För att förenkla orienteringen har Yrselcenters webbplats tillordnat alla beskrivna yrselsjukdomar och yrselorsaker till någon av dessa tre orsaksområden.

 

Fem_vanligaste_orsakerna_till_yrsel_Yrselcenter

Thomas Brandt är tysk neurolog och internationell yrselnestor. Han påstod 1999 att 75% av all yrsel berodde på fem etablerade yrselsjukdomar. Dessa sjukdomar är:

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Godartad lägesyrsel

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Vestibularisneurit

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Menieres sjukdom

Övriga störningar orsakar 25% av all yrsel Migränrelaterad yrsel

Psykiska störningar framförallt ångest och depression orsakar 25% av all yrsel Fobisk yrsel

 

Du som läser detta nu fick alltså troligen en eller flera av dessa diagnoser när Du besökte Yrselcenters mottagning.

Alla dessa sjukdomar beskrivs utförligt på denna webbplats. Godartad lägesyrsel är den vanligaste orsaken till yrsel och har därför tilldelats ett särskilt stort utrymme.

 

 

Yrselcenter: Oftast är yrsel ett ofarliht tillstånd

Yrsel – godartade eller elakartade orsaker?

Hur kan man veta om yrseln har farliga orsaker eller är godartad?

De flesta som insjuknar med yrsel första gången blir panikslagna och föreställer sig att de har en allvarlig hjärnsjukdom, stroke eller en tumör i hjärnan.

Men flera vetenskapliga undersökningar har visat att vid yrsel utan samtidiga andra symtom från nervsystemet är sannolikheten för en allvarlig störning i hjärnan låg. Yrsel utan samtidiga neurologiska symtom ska därför i första hand uppfattas som ett godartat symtom.

Neurologiska symtom =förlamningar i armar, ben eller i ansiktets muskulatur. Svårigheter att tala. Svårigheter att svälja. Kraftig huvudvärk. Att se dubbelt. Medvetandepåverkan t e x en period av medvetslöshet. Att plötsligt insjukna med yrsel och samtidiga neurologiska symtom bör alltid föranleda en omedelbar utredning på en akutmottagning. I första hand för utesluta stroke i hjärnan eller för att omedelbart påbörja en behandling mot stroke.

Neurologläkaren Kevin Kerber genomförde 2006 en undersökning av 1666 patienter som sökte för yrsel vid en amerikansk akutmottagning. Dessa patienter undersöktes mycket noggrant med olika undersökningar och även med olika röntgenundersökningar av hjärnan. Undersökningen visade att orsaken till yrsel utan samtidiga neurologiska symtom i bara 0,7 % av patienterna visade sig bero på stroke, en infarkt eller en blödning i hjärnan. Kerbers undersökning talar för att sannolikheten för stroke vid plötsligt yrsel utan samtidiga neurologiska symtom är liten. Men den är alltså inte obefintlig.

 

Sannolikheten för elakartade orsaker vid  yrsel utan neurologiska symtom är liten. Men den är inte 0%.

En viktig del av verksamheten vid Yrselcenters mottagningar är att särskilja de godartade orsakerna till yrsel från de sällsynta elakartade orsakerna.

Sällsynta elakartade orsakerna vid yrsel är stroke, hjärntumörer och neurologisk sjukdomar t e x MS.

Elakartade orsaker till yrsel kan avslöjas med funktionella tester av nervsystemet. Sådana undersökningar kan göras både med enkla medel och med avancerade undersökningar på ett balanslaboratorium. Ibland kompletteras en sådan utredning med en röntgenbild av hjärnans stam och bakre skallgropen.

Test_av_lillhjärnans_hämmande_funktion

Normalt visuellt suppressionstest talande för att lillhjärnans hämmande signaler är normala och att de når fram till hjärnans stam. Undersökningen talar för att lillhjärnan inte är påverkad av störningar.

Undersökningar på balanslaboratorium mer info

 

Yrsel kan ha en eller flera orsaker. Och orsakerna förändras med tiden

 

Yrselns orsaker kan variera med tiden

På www.yrsel.com presenteras olika sjukdomar som leder till upplevelsen yrsel. Man kan lätt få intrycket att det alltid är en enda orsak som förklarar symtomen hos en yrseldrabbad. Så är det sällan.

Verksamheten vid en specialiserad yrselklinik är mer utmanade än så. Yrsel är ett komplext tillstånd som ofta förändras över tid. Patienter som utreds noga på en yrselklinik kan få två eller flera diagnoser som förklarar de upplevda yrselsymtomen. Det gäller framför allt yrseltillstånd som pågått under längre tid. Mekanismer kring multifaktoriell yrsel presenteras på annan plats på vår webbplats mer info.

 

 

Yrseldiagnostik_YrselcenterOptpkinetisk_Nystagmus_YC

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter red Psykiska störningar framförallt ångest och depression orsakar 25% av all yrsel Alfabetisk Diagnoslista för Yrsel

2015 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar 

Det finns många olika orsaker till yrsel. När man som läkare ställs inför att bedöma patienter som har yrsel får man ofta inta en roll som liknar en detektivs. Indicier i patientens sjukhistoria och indicier i de undersökningsfynd man gör kan tala för eller emot en mängd olika tillstånd och diagnoser.

Detta är ett försök att sammanställa flera tänkbara orsaker till yrsel med eller utan balansstörning. Men listan är inte komplett.

Abstinenssymtom

Agorafobi ”Torgskräck”

Akustikusneurinom ”Knuta på hörselnerven”

Akut öroninflammation

Alkoholskadad hjärna

”Barotrauma” – Spricka i örats runda fönster

Blodbrist pga brist på järn, folsyra, B12

Borreliainfektion som spridits till nervsystemet

Chiari missbildning ”Inklämning av understa delen av lillhjärnan”

Cogans syndrom

Cervikogen yrsel

De-kompensation av tillstånd med skeva balansimpulser

Demenssjukdomar

Depression och nedstämdhet

Diabetes mellitus – ”sockersjuka”

Drogmissbruk

Drop-attack ”Kortslutning i hinnsäcken i skadat balansorgan”

Dykarsjuka

Encefalit ”hjärninflammation”

Expansiv förändring i skallens bakre grop

Epilepsi

Fobisk yrsel ”Rädd för att tappa kontrollen och falla -syndromet”

Förgiftningstillstånd p g a alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel

Godartad lägesyrsel ”Kristallsjuka”  p g a partiklar i bakre båggången,  i mellersta båggången eller på ett båggångskänselspröt

Herpes Zoster Oticus ”Herpesinfektion i örat”

Hinnsäcksstörning (isolerad eller i kombination med båggångsstörning)

Hjärninfarkt i storhjärnan

Hjärninfarkt i lillhjärnan

Hjärnstamsinfarkt

Hjärntumör

Hjärtrytmstörning

Hjärtinfarkt

Hydrocephalus ”vidgning av hjärnans vätskesystem”

Hypertoni – högt blodtryck

Hypotoni – lågt blodtryck

Höjdyrsel

Immunsjukdomar

Intracraniell hypotension

Kalorisk areflexi – utslagen funktion i bägge balansorgan

Kognitiva störningar ”minnes- och koncentrationsstörningar”

Kolesteatom ”hudcellsboll i ett trumhinneveck”

Kroniskt trötthetssyndrom

Kronisk öroninflammation

Kärlkramp

Lillhjärnsstörningar av ärftlig typ

Ljudutlöst yrsel

Läkemedelsbiverkning

Lösningsmedel (exponering för)

Mal de barquement syndrom ”Dålig landstigning”

Menieres sjukdom ”inneröresvullnad”

Meningeom (godartad hjärntumör)

Migrän

Missbildningar i innerörat eller i hjärnan

MS – Multipel scleros

Multifaktoriell yrsel – yrsel som flera en enda orsak

Nackutlöst yrsel

Ortostatism ”blodtrycksfall i samband med uppresning”

Otoskleros – ”hörselbensförkalkning”

Panikångest

Parkinsons sjukdom

Perilymfatisk fistel ”Tryckutlöst yrsel”

Plötslig hörselnedsättning

Polycytemi (trögt blod med för många blodkroppar)

Polyneuropati ”störning av hudkänselnerverna”

Rörelsesjuka

Saltbalansstörning

Skallbasfraktur

Skallskador

Skelning

Sköldkörtelsjukdomar

Spänningsyrsel

Superior canal dehiscence syndrome SCDS

Svimning – svimningskänsla

Syfilis som spridits till nervsystemet

Synnedsättning

Takfönster-syndrom

Transportsjuka

TIA – övergående syrebrist i hjärnan

Tryckutjämningsyrsel i samband med dykning

Tryckutlöst yrsel

Uremi ”dålig njurfunktion”

Vax i hörselgången ger inte yrsel

Vascular Comression Syndrome ”Kärltryck på balansnerven”

Vestibularisneurit ”virus på balansnerven”

Visuell yrsel

Åksjuka

Åldersyrsel

Ångestsjukdom

Ögonmotorikstörningar ”dubbelseende”