Yrselundersökning

VHIT11_Balanslaboratoriet

Yrsel kan undersökas

2017 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

Yrsel kan vara svårt

Människor med yrsel kan te sig svåra att hantera inom den allmänna sjukvården. Upplevelsen yrsel är unik och personlig och kan inte mätas med några instrument. Den yrseldrabbades symtombeskrivning har i undersökningar visat sig kunna vara en opålitlig källa till en säker diagnos.

Utredning av yrsel i allmän sjukvård

Trots att störningar i balansorgan och balansnerver anses vara den vanligaste yrselorsaken, undersöks sällan denna del av nervsystemet ingående i allmän sjukvården. Istället är det vanligt att yrsel undersöks med blodprover och röntgenundersökningar, men dessa undersökningar leder sällan fram till en förklaring av yrselsymtomen.

Patienter med yrsel upplever ofta oro och undersökaren kan ha svårt att hålla isär vilka symtom som kan vara relaterade till ett kroppsligt fel och vad som beror på oro. När det är helt oklart vad som orsakar yrseln kan man som patient hamna i utredningskaruseller, man utreds med en mängd olika undersökningar hos olika specialister.

Yrselundersökningar förr, nu och i framtiden

De senaste hundra åren har man inom sjukvården framförallt undersökt yrseldrabbade med olika gå- och stå- tester, undersökt huvudets nerver, mätt blodtrycket och spolat varmt och kallt vatten i öronen. Kunskaper om yrsel har varit begränsade och ojämnt fördelade i sjukvården. Patienter med yrsel har behandlats med okunskap och förakt och många patienters besvär har avfärdats som ”stress”, ”inbillade” eller att de beror på spända nackmuskler.

Men under de senaste tjugo åren har kunskaper om fysiska orsaker till yrsel ökat rejält. Flera helt nya undersökningsmetoder av yrsel har utvecklats. Numera förstår man också det komplexa samspelet mellan fysiska störningar i balanssystemet och hur hjärnan reagerar på upplevelser av fel och förlust av kontroll. Idag är möjligheten att få en korrekt yrseldiagnos mycket större.

Inom de närmaste åren kommer allt fler yrseldrabbade få ett ännu bättre mottagande, bli bättre utredda och få ännu bättre hjälp att förstå de komplexa sammanhangen som ger upphov till deras besvär.

Behandlingen av yrsel börjar med diagnosen

Behandlingen av yrsel bör starta med att den drabbade får en säkerställd diagnos och en förklaring till hur de olika symtomen har uppkommit. På en specialiserad yrselmottagning är en noggrann utredning och en säker diagnos verksamhetens viktigaste del. De flesta typer av yrsel kan idag behandlas på något sätt. Det gäller all yrsel oavsett om orsakerna är fysiska eller psykiska eller en blandning av bägge. För den vanligaste av alla yrselorsaker, Godartad lägesyrsel ”Kristallsjuka”, kan idag omedelbart botande behandlingsmanövrar erbjudas. Ett exempel på modern utredning av yrsel mer info.

Hur kan yrsel undersökas?

Mer info finns också på Yrselcenters webbplats.

 

Hur beskriver man sin yrsel på ett strukturerad sätt?

1. Beskrivning av yrsel

Den drabbades egna beskrivning är en viktig informationskälla för att diagnostisera yrselns orsaker. Yrsel kan ha många olika orsaker. På Yrselcenters mottagningar söker alla patienter visserligen för samma besvär men de kan mena helt olika saker. En del patienter säger sig lida av svår yrsel men kan inte alls närmare beskriva vad de egentligen menar med det.

Inför en konsultation på Yrselcenters mottagningar kan det därför vara bra att förbereda sig för att kunna ge en noggrann beskrivning av vilka symtom man har eller har haft.

En strukturerad beskrivning av besvären kan kombineras med användandet av en yrseldagbok mer info. En strukturerad symtombeskrivning kan vara särskilt viktigt vid yrseltillstånd som pågått under en längre tid.

 

  Finger-näs-test Yrselcenter

2. Undersökning av det centrala nervsystemet

En typisk undersökning av en person som upplever yrsel innehåller flera moment. Gå- och ståförmågan brukar värderas, man brukar göra neurologiska tester och undersöka trumhinnornas utseende. Om man upplever hörseln nedsatt på ett av öronen brukar ett hörselprov ingå i utredningen.

Det centrala nervsystemet undersöks för att utesluta sjukdomar i hjärnan och huvudets nerver.

 

Optpkinetisk_Nystagmus_YCOptpkinetisk_Nystagmus_YC

3. Undersökning av balanssystemets impulser

De viktigaste undersökningarna ger svar på om balanssystemets impulser är normala eller rubbade. Man undersöker om balansorganens impulser når fram till hjärnan och hur signaler hanteras av det centrala nervsystemet. Genom att provocera huvudet till olika positioner kan man ta reda på om det finns tecken på lösa partiklar i någon del av balansorganen. Genom att skaka huvudet eller utsätta det för vibration kan man se tecken på skevheter i balanssystemet. Undersökningar av ögonens rörelsemönster kan påvisa eller utesluta skador i balansorganen, balansnerverna och i hjärnans olika delar.

 

 

Yrselundersökning YrselcenterVNS.

Balansimpulser och ögon är sammankopplade

Balansimpulserna syns inte utanpå kroppen. Men genom att undersöka ögonens rörelsemönster kan man förstå sig på dem.

Genom att provocera fram utvalda balansimpulser och samtidigt undersöka hur ögonen rör sig går det att värdera om balansimpulserna är normala eller rubbade. För att kunna göra säkra bedömningar används idag oftast en utrustning som videofilmar ögonens rörelser samtidigt som de hindrar den undersökte från att fokusera blicken..

 

 

Undersökning av kopplingen mellan balansimpulser och ögon på balanslaboratorium YrselcenterBalanslaboratoriet Yrselcenter Stockholm

Balanslaboratorium

Orsaker till yrsel utreds dagligen inom alla delar av sjukvården och med olika noggrannhet.

På särskilda balanslaboratorier finns kompletta system för att mäta olika nervsystem där vanliga och ovanliga orsaker till yrsel kan identifieras. De viktigaste undersökningarna av balanssystemet presenteras här: Balanslaboratoriet Yrselcenter Stockholm

 

Timing – en viktig faktor vid yrselutredningar

Utredning av yrsel är färskvara. Många yrselsjukdomar medför återkommande attacker och perioder med ökade besvär. Mellan dessa skov kan man tidvis vara helt besvärsfri. För att kunna ställa en säker diagnos krävs att patient och undersökare träffas under en period med pågående yrselsymtom eller i nära anslutning till en sådan period. I sådana perioder är det lättast att avläsa tydliga undersökningsfynd.

Men just i samband med yrselattacker kan det vara svårt att överhuvudtaget ta sig till yrselmottagningen p g a illamående och balanssvårigheter. Eller så finns inga lediga akuttider för den aktuella dagen.

 

Yrselcenters yrselundersökning på distans

Med hjälp av särskild utrustning, en iphone och en telefonapp kan de viktigaste impulserna i Ditt balanssystem följas på distans även efter att Du lämnat mottagningen. Efter överenskommelse med Din vårdgivare får Du låna utrustningen eller så skickas den till Dig per post.

Vertigocatcher undersökningMed utrustningen kan Du genomföra egna undersökningar under perioder med mycket yrsel.

Undersökningsresultaten sänds krypterade till Yrselcenters server och kan avläsas av Din läkare några minuter efter det Du skickat in dom.